Анализ опыта реализации концессионных проектов за границей

реферат

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. № 997 - XIV[зі змін. та доп.]. - Режим доступу: http//zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. - 19.01.2010.

2. Гайко Є.Ю. Методика оцінки концесійних проектів будівництва міської комунальної інфраструктури - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/SNTDGTU/2010_32/Lib/st39.pdf

3. Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І. Організаційно-економічне забезпечення інвестиційного розвитку міського комунального сектору на основі концесійного механізму - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/SNTDGTU/2011_34/Lib/st27.pdf

4. Гриценко Л.Л. Проблеми та тенденції розвитку концесійного інвестування в Україні // Вісник СумДУ. Серія економіка. - 2010. - №1. - С. 153 - 162.

5. Кареліна О.Ю. Концесія як один зі шляхів інвестування житлово-комунального господарства - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/22.pdf

6. Катасова В.Ю. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. / В.Ю. Катасова, Д.С. Морозов. - М.: "Анкил", 2000. - 272 с.

7. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 208 с.

8. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник. - К.: КНЕУ, 2005. - 736 с.

Делись добром ;)